Untitled Document
     
  راه اندازی سایت انجمن روانپزشکان اصفهان ...
Untitled Document
Untitled Document
  پاییز1395 ...
  تابستان1395 ...
  بهار 1395 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان پاییز و زمستان 94 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان بهار و تابستان 94 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان پاییز و اسفند 93 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکی اصفهان بهار و تابستان 93 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 92 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 92 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 91 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 91 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 90 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 90 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – تابستان 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار 89 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 88 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – بهار و تابستان 88 ...
  خبرنامه انجمن روانپزشکان استان اصفهان – پاییز و زمستان 87 ...
Untitled Document

انجمن علمی پزشکی روان تنی شاخه اصفهان به همت اساتید گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور جناب آقای دکتر احمد علی نوربالا تفتی در تاریخ 96/8/25پس از انتخابات تشکیل گردید و اسامی مشروحه زیر به عنوان هیات مدیره این انجمن انتخاب شدند. رئیس انجمن :خانم دکتر کتایون شفیعی دبیر انجمن :آقای دکتر حمید افشار خزانه دار:آقای دکتر محمد رضا شعربافچی زاده اعضا علی البدل :آقای دکتر سیدغفور موسوی و آقای دکتر مسعود ازهر
Untitled Document
Untitled Document
صفحه مدیریت ایمیل اعضا
 
ثبت نام آموزش مداوم
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document